FOX Computer Service - Tworzenie oprogramowania i usługi komputerowe
FOX Computer Service
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020
Historia wersji
Program Ewidencja Materiałowa i Rozliczenie Produkcji "EM"
Program ewidencji materiałowej "EM" umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej oraz rozliczenie produkcji. W jego skład wchodzą dwa moduły wzajemnie ze sobą powiązane: magazynowy oraz produkcyjny. Moduł magazynowy stanowią kartoteki materiałowe aktualizowane poprzez tradycyjne dokumenty magazynowe typu: PZ- przyjęcie zewnętrzne, RW -rozchód wewnętrzny oraz inne zwiększające i zmniejszające stany magazynowe. Kartoteki magazynowe udostępniają informacje o aktualnym stanie materiału - sumarycznym i w rozbiciu na jego dostawy. Materiały można grupować poprzez wyróżnik, co jest szczególnie przydatne podczas sporządzania raportów i zestawień parametryzowanych przez użytkownika. Obsługiwane są także rezerwacje materiału.

Przykład kartoteki magazynowej.
Przykład dokumentu magazynowego (PZ - przyjęcie zewnętrzne)
Poza kartoteką materiałową, prowadzonych jest szereg dodatkowych kartotek stanowiących słowniki dla formularzy stosowanych w programie (kontrahenci, wyróżniki, słowniki tematyczne itd).

W celu usprawnienia procesu sporządzania dokumentów rozchodywch, w programie wprowadzono obsługę kodów kreskowych i kolektorów danych
CPT 8300L firmy CipherLab. Każdy towar i każde zlecenie mają swój kod kreskowy. Podczas wydawania towaru z magazynu, pracownik odczytuje kod kreskowy towaru, podaje jego ilość oraz wprowadza (lub z książki kodów odczytuje) kod zlecenia do kolektora. Po skompletowaniu potrzebnych materiałów dane z kolektora zostają wczytane do programu, a na ich podstawie powstaje dokument rozchodu wewnętrznego.

Sposób obsługi programu jest intuicyjny i konsekwentny we wszystkich jego częściach, wystarczy przyswoić sobie kilka prostych zasad edycji danych i można je stosować w całym programie.

Drugą część programu stanowi moduł produkcyjny. Funkcjonalność modułu zależna jest od użytkownika programu.

W przypadku pracy w wariancie przygotowania i rozliczania produkcji jego zadaniem jest:
- ewidencjonowanie wpływających zleceń,
- tworzenie kalkulacji materiału i robocizny dla danego zlecenia,
- ewidencjonowanie czasu pracy pracowników realizujących zlecenia,
- obsługa produkcji w toku
- obsługa produktów gotowych
- tworzenie dokumentów transportowych dla wywozu towaru, w tym eksportowych,

Na poniższym przykładzie przedstawione jest zlecenie ogólne na konstrukcję. Zlecenia mogą być wprowadzane do systemu przez użytkownika lub poprzez formularz wypełniany na stronie WWW przez kontrahenta. Program odczytuje wysłane ze strony WWW zamówienie, które również może dotyczyć konstrukcji specjalnych typu kontener czy zbiornik z szeregiem dodatkowych parametrów definiujących tę konstrukcję  i wprowadza dane do systemu. Kontrahent wysyłający zamówienie informowany jest o wprowadzeniu jego zamówienia do systemu. Zarejestrowane zlecenie przesyłane jest na stronę WWW gdzie trafia na listę realizowanych zleceń.
Specyfikacja zlecenie zależna jest od typu zlecenia i obejmuje parametry szczegółowe konstrukcji.

Elementem zlecenia jest kalkulacja materiału i robocizny wymaganych do jego zrealizowania.
Kalkulacja materiału i czasu integruje część produkcyjną z częścią magazynową. W oparciu o materiały podane w kalkulacji uzyskiwana jest wartość zlecenia, jak również możliwość utworzenia dokumentów zamówienia dla kalkulowanych materiałów. Ponadto na podstawie kalkulacji tworzone są dokumenty przekazywane do działu produkcji i magazynu w celu rozliczenia kosztów materiału.

Natomiast koszt robocizny rozliczany jest poprzez ewidencjonowanie kart pracy robotników realizujących zlecenie. Każdy robotnik ma swoją dzienną kartę pracy, na której podawane są dane o numerze zlecenia, dziale produkcji, stanowisku oraz czasie pracy.
Analiza czasów pracy podanych w kartotekach wszystkich robotników pozwala na uzyskanie faktycznego kosztu pracy związanego z realizacją zleceń i skonfrontowanie tej wartości z czasem teoretycznym kalkulowanym dla zlecenia.

Po zakończeniu realizacji zlecenia, wykonana konstrukcja musi zostać przewieziona do kontrahenta. W celu udokumentowania transportu tworzony jest dokument transportu (list przewozowy), na którym podawane są informacje potrzebne dla służb kontrolujących transport (urzędy celne, policja, ubezpieczalnie itp.)
Dane techniczne programu:
- środowisko pracy: MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (x86 i x64)
- wymagania sprzętowe: takie jak dla w/w systemów operacyjnych
- program wykorzystuje silnik bazy danych PostgreSQL 9.xx
- program jest w pełni sieciowy, zawiera mechanizmy transakcji
- ilość osób jednocześnie pracujących uzależniona jest jedynie od licencji na system operacyjny
W przypadku pracy w wariancie utrzymania linii produkcyjnych w fabryce jego zadaniem jest:
- ewidencjonowanie maszyn używanych w firmie wraz ze specyfikacją stosowanych w nich części
- ewidencjonowanie raportów zmianowych służb remontowych opisujących zakres prac remontowych dla danej maszyny,
- ewidencjonowanie uwag będących podstawą podejmowania napraw maszyn.

W tym wariancie zlecenie tożsame jest z maszyną na linii produkcyjnej. Każda maszyna, ma swój własny numer, który staje się kodem zlecenia dla części materiałowej. Poza kodem i nazwą, kartoteka każdej maszyny zawiera informacje o jej częściach składowych.
W skład tego wariantu wchodzą również techniczne raporty zmianowe. Ich celem jest ewidencjonowanie zdarzeń występujących na liniach produkcyjnych w kontekście poszczególnych maszyn. W rezultacie uzyskuje się przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi zmianami pracowników działu utrzymania ruchu oraz w dłuższej perspektywie czasowej historię zdarzeń występujących dla danej maszyny.
Wersja 4.11 z 02.02.2016  
Poprawione błędy:
1. Poprawiono zaokrąglanie wartości pozycji na dokumentach magazynowych.

Wersja 4.10 z 27.01.2016  
Poprawione błędy:
1. Poprawiono księgowanie inwentaryzacji

Wersja 4.09 z 13.01.2016  
Zmiany:
1. Na formularzu inwentaryzacji przyspieszono sposób odświeżania listy pozycji po wykonaniu czynności edycyjnych.

Poprawione błędy:
1. Na formularzu inwentaryzacji poprawiono dopisywanie nowych pozycji.

Wersja 4.08 z 11.01.2016  
Zmiany:
1. Na formularzu kalkulacji materiału do oferty/zlecenia dodano opis wybranej pozycji materiałowej
2. Na formularzu kalkulacji materiału do oferty/zlecenia zmieniono sposób wypełniania jednostki miary.
3. Wprowadzono możliwość edytowania dokumentów magazynowych na nowy rok, przy nie zamkniętym jeszcze roku ubiegłym, przy czym nie można ich księgować przed zamknięciem dotychczasowego roku.

Poprawione błędy:
1. Poprawiono działanie wyszukiwania na listach.
2. Na formularzu kalkulacji materiału do oferty/zlecenia poprawiono wybór materiału.
3. Poprawiono wyszukiwanie zleceń na przełomie starego i nowego roku.

Wersja 4.06 z 06.01.2016  
Poprawione błędy:
1. Poprawiono edycję pozycji inwentaryzacji. Dla pozycji ręcznie dopisywanych nie działał wybór materiału z list
2. Poprawiono generowanie list inwentaryzacji w zakresie sortowania w/g kodu materiału (pozycje nie były sortowane).

Wersja 4.05 z 29.12.2015  
Zmiany:
1. W edytorze pozycji dokumentu magazynowego dodano przycisk pozwalający na wywołanie kalkulatora jednostki miary dla przyjmowanej lub wydawanej ilości danego materiału.

Wersja 4.04 z 23.12.2015  
Zmiany:
1. W edytorze pozycji dokumentu magazynowego dodano przycisk z literą "i" dający możliwość bezpośredniego przeglądania kartoteki materiałowej.
2. W edytorze inwentaryzacji dodano zabezpieczenie przed zmianą ceny, w przypadku gdy edytowana pozycja odnosi do istniejącego stanu.

Wersja 4.03 z 20.12.2015  
Zmiany:
1. Zmieniono sposób wstępnego filtrowania danych wyświetlanych na listach.
2. Zmieniono mechanizm obsługi plików pomocy i instrukcji do programu z formatu HLP na format CHM.
3. W miejscach wyboru kontrahenta, materiału i zlecenia, jeżeli znany jest kod kontrahenta, materiału lub zlecenia, można go użyć bez konieczności wywoływania listy.

Wersja 4.02 z 16.12.2015  
Zmiany:
1. Wprowadzono dodatkowe kontrole podczas importu danych ze starego systemu

Wersja 4.01 z 14.12.2015  
Zmiany:
1. Zmieniono zakres wymuszania filtrów podczas edycji dokumentów magazynowych.

Wersja 4.00 z 13.12.2015  
Zmiany:
Główną zmianą wprowadzoną w wersji 4.xx programu jest przejście na bazę danych PostgreSQL. Oznaczało to całkowitą wewnętrzną przebudowę programu, zmianę w podejściu do gromadzenia i przetwarzania danych oraz szereg korzyści dla użytkowników:

1. Brak limitów w dostępie do danych ze strony bazy danych i programu.

2. Zabezpieczenie danych przed przypadkowym uszkodzeniem.

3. Pilnowanie integralności danych na poziomie bazy danych, a nie na poziomie aplikacji.

4. Wprowadzenie możliwości przechowywania informacji w formie elektronicznej (skany dokumentów)

5. Zmienione zostały przeglądarki-listy danych w zakresie wyszukiwania danych i ich sortowania w poszczególnych kolumnach. Obecnie można sortować dane w każdej kolumnie listy, jak również możliwe jest wyszukiwanie danych zarówno w aktywnej kolumnie jak i we wszystkich kolumnach.

6. Zmianie uległ poziom obsługi danych, z poziomu rocznego na wieloletni.

7. Wprowadzono nową analizę sprawdzającą logiczną spójność danych kartotek materiałowych z ich stanami i dokumentami obrotowymi.

8. Sam program od strony obsługi praktycznie nie uległ zmianie, poza dodatkowymi możliwościami wyszukiwania danych na listach oraz nieco innym podejściem do określenia jakie dane mają być wyszukiwane.

Wersja 3.44 z 29.09.2015
Poprawione błędy:
1. Poprawiono problem z księgowaniem składników potrzebnych do kompletacji produktu złożonego.

Wersja 3.43 z 31.07.2015  
Zmiany:
1. Do wydruku "Analiza realizacji zleceń" dodano wiersz z danymi kontrahenta składającego zamówienie.
2. W formularzach dotyczących analizy obrotów materiałów rozszerzono listę analizowanych miesięcy o miesiąc 00 odpowiadający Bilansowi Otwarcia w danym roku.
3. Wprowadzono możliwość dodawania załączników do zamówień. Celem tej modyfikacji jest umożliwienie przechowywania korespondencji związanej z realizacją zamówienia, np pamiętanie otrzymanych ofert.

Wersja 3.41 z 05.02.2015  
Zmiany:
1. W edytorze inwentaryzacji wprowadzono dodatkowe  zabezpieczenia dla edycji pozycji inwentaryzacji. Dodano również możliwość skalowania okna inwentaryzacji.

Wersja 3.39 z 07.01.2015  
Zmiany:
1. Lista materiałów wyświetlanych podczas wprowadzania dokumentów rozchodowych jest obecnie filtrowana w celu pominięcia stanów zerowych.
2. Umożliwiono edycję daty dokumentu, dla dokumentów już zaksięgowanych.
3. Zmodyfikowano formularz inwentaryzacji oraz dodano w nim możliwość wyszukiwania materiałów (naciśnięcie alfanumerycznego klawisza uaktywnia okno wyszukiwania). Zmodyfikowano również wydruki inwentaryzacyjne.

Wersja 3.37 z 16.07.2014
Poprawione błędy:
1. Poprawiono pewne błędy występujące podczas wystawiania dokumentów przychodowych, w sytuacji gdy nie była używana opcja auto-stanów.

Wersja 3.36 z 08.07.2014
Poprawione błędy:
1. Poprawiono obsługę pozycji wieloskładnikowych podczas księgowania dokumentu.

Wersja 3.35 z 04.07.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono możliwość kopiowania kodu zlecenia do pozycji dokumentu magazynowego.

Wersja 3.34 z 03.07.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono możliwość ręcznego podawania kodu zlecenia, podczas wprowadzania czasu pracy maszyn (podobnie jak przy pracownikach).

Wersja 3.33 z 30.06.2014
Zmiany:
1. Rozszerzono listę materiałów o kolumnę z informacją o ilości składników danego materiału.
2. Dodano podsumy w analizie pracy pracowników i maszyn.
3. Dla dokumentów rozchodowych wprowadzono możliwości wprowadzania pozycji z otwartym stanem magazynowym, który jest ustalany podczas księgowania.
4. Wprowadzono obsługę pozycji zawierających składniki.
5. Wprowadzono odczyt raportów wagowych w miejsce kwitów wagowych.

Wersja 3.32 z 08.06.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono obsługę towarów złożonych ze składników.
2. Dodana została obsługa czasu pracy maszyn oraz wydruk na zasadach analogicznych jak dla pracowników.
3. Zmieniono formularz dokumentu pod kątem podawania nazwy towarów, zleceń i kontrahenta oraz jego skalowania.
4. Dodano słownik na definicję rodzajów paliw wykorzystywany w maszynach.


Wersja 3.31 z 27.05.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono komunikację z programem wagowym "Masa". W wyniku ważenia program "Masa" generuje kwit wagowy, który następnie importowany jest do ewidencji tworząc dokumenty magazynowe RW, PW, PZ, WZ w zależności od informacji znajdujących się na kwicie wagowym.

Wersja 3.30 z 25.05.2014
Zmiany:
1. Rozszerzono wydruk rozliczenia czasu pracy o informacje dotyczące kosztów pracy.
2. Wprowadzony został mechanizm wyróżniający aktywne pole formularza poprzez ujmowanie go w czerwoną ramkę.

Wersja 3.28 z 23.02.2014
Zmiany:
1. Rozszerzono wydruki: Dokument, Analiza obrotu dla zleceń - analitycznie oraz Analiza obrotu w/g rodzaju dokumentów (analityczna) o informacje dotyczące oznaczenia wewnętrznego dokumentu.

Wersja 3.27 z 16.02.2014
Zmiany:
1. Na formularzu dokumentu PZ dodano pole pozwalające na wprowadzenie informacji o oznaczeniu wewnętrznym dokumentu.
2. Umożliwiono wprowadzanie i księgowanie dokumentów w innych miesiącach niż aktualny.

Wersja 3.25 z 1.01.2014

Poprawione błędy:
1. Poprawiono błąd analizy grup zleceń w wydruku "Analiza obrotów dla zlecenia - syntetycznie"

Wersja 3.24 z 11.11.2013

Zmiany:
1. Wprowadzono eksport wydruku syntetycznych obrotów dla zlecenia  do Excela.

Wersja 3.23 z 3.11.2013

Zmiany:
1. W kartotece materiału wprowadzono konto pozwalające na analizę obrotu materiałowego.
2. Wprowadzono wydruk syntetycznych obrotów dla zlecenia.

Wersja 3.22 z 1.08.2013

Poprawione błędy:
1. Poprawiono błąd związany z kopiowaniem archiwizacji do wskazanego w parametrach systemu katalogu.

Wersja 3.21 z 18.07.2013
Zmiany:
1. Wprowadzono możliwość filtrowania listy zamówień, poprzez akcję "F9 Filtr".

2. Rozszerzono wydruk listy zamówień (akcja F10 Drukuj) o podsumowanie, na którym podana jest łączna wartość zamówień w poszczególnych walutach. O zawartości wydruku decydują parametry filtra opisanego w punkcie 1.

3. Uporządkowano moduł podglądu wydruku. Wycofane zostały opcje już niewykorzystywane. Na belce z klawiszami szybkiego dostępu, zostały umieszczone opcje związane z zapisem i eksportem wydruku. Uporządkowane zostały ikony. Zmodyfikowane zostało również otwieranie raportów zapisanych na dysku.
Istnieje również rozszerzona wersja programu pozwalająca ewidencjonować i rozliczać czas pracy maszyn. W tym przypadku kartoteka maszyny posiada dodatkową zakładkę "Czas pracy":
Pełna historia zmian wer. utrzymania ruchu
Pełna historia zmian wer. rozl. produkcji