FOX Computer Service - Tworzenie oprogramowania i usługi komputerowe
FOX Computer Service
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020
Historia wersji
Program "NetLogin"
Wersja 1.00 z 12.06.2017
Wersja bazowa programu
Dane techniczne programu:
- środowisko pracy: MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (x86 i x64)
- wymagania sprzętowe: takie jak dla w/w systemów operacyjnych
Pobierz
Ilość komputerów Cena netto  Cena brutto
1-10 100,00 PLN 123,00 PLN
1-20 180,00 PLN 221,40 PLN
> 20 230,00 PLN 282,90 PLN
Program NetLogin pozwala wywołać skrypt DOS-owy zapisany w pliku *.BAT z przekazaniem parametrów dotyczących nazwy i hasła użytkownika logującego się do systemu.

Rozwiązanie ma zastosowanie w przypadku komputerów klienckich sieci komputerowej, które nie są wpięte do domeny, a mają korzystać z zasobów serwera. Dotyczy to np. komputerów z systemem operacyjnym w wersji HOME lub też systemów w wersji PRO pracujących w grupie roboczej.

W takich przypadkach w Autostarcie wywoływany jest skrypt logowania do sieci, np login.bat. Mankamentem tego rozwiązania jest brak możliwości ukrycia hasła wprowadzanego przez użytkownika podczas wykonywania komend skryptu.

Standardowo w celu przekazania do skryptu danych wprowadzonych przez użytkownika, stosuje się następujące polecenie:
Cennik dla użytkowników komercyjnych (zamówienie przez formularz kontaktowy):
Na czerwono oznaczono elementy, których treść może być zmieniona w pliku konfiguracyjnym w sekcji "Translate". Zawartość pliku konfiguracyjnego jest następująca:
[Translate]
Language=PL                                                    
AppTitle=Logowanie do sieci                              
Line1=Logowanie do sieci
Line2=pracowni szkolniej ............
User=Użytkownik
Password=Hasło
BtnLogin=Loguj
BtnCancel=Anuluj
License=Licencja
StatusBar=Plik skryptu:
MsgBtnLogin=Podaj nazwę użytkownika !

[ScriptFile]
FileName=login.bat

=> 0. nazwa języka
=> 1. tytuł aplikacji i jej okna
=> 2. pierwsza linia opisu sieci
=> 3. druga linia opisu sieci
=> 4. opis pola na nazwę użytkownika
=> 5. opis pola na hasło użytkownika
=> 6. opis klawisza Loguj
=> 7. opis klawisza Anuluj
=> 8. opis okna licencja
=> 9. opis dla skryptu logowania
=> 10. komunikat, w przypadku braku nazwy użytkownika


=> nazwa i ścieżka dostępu do skryptu logowania
echo Podaj nazwe uzytkownika
set /p uzytk=
echo Podaj haslo uzytkownika
set /p haslo=
W rezultacie skrypt zatrzymuje się na w/w komendach oczekując wprowadzenia nazwy użytkownika (uzytk) oraz jego hasła (haslo). Dane podane przez użytkownika zapisywane są do zmiennych %uzytk% oraz %haslo%, które następnie przekazywane są do dalszych poleceń zapisanych w skrypcie, np:
echo .
echo Podlaczanie dyskow sieciowych
echo -------------------------------------------
echo Dysk L:
net use L: \\serwer\wspolny %haslo% /user:%uzytk%
Niestety hasło podawane przez użytkownika jest widoczne podczas wprowadzania. Zatem proces logowania staje się potencjalnie niebezpieczny.
Dodatkowym problemem jest, że okno z wykonywanym skryptem nie jest aktywne przy uruchamianiu systemu. Użytkownik musi kliknąć na nie myszą, aby mieć możliwość podania nazwy i hasła.

Program NetLogin rozwiązuje te problemy.

W pierwszej kolejności trzeba dostosować skrypt logowania login.bat wprowadzając kilka dodatkowych linii:
@echo off
echo Logowanie do sieci
echo -------------------------------------------
echo .

set uzytk=%1
set haslo=%2

if not ''==%1'' goto mapuj

echo Podaj login uzytkownika
set /p uzytk=
echo Podaj haslo uzytkownika
set /p haslo=

:mapuj
echo Odlaczanie zamapowanych dyskow
echo -------------------------------------------
echo .
echo Dysk L:
net use L: /delete /yes

echo .
echo Podlaczanie dyskow sieciowych
echo -------------------------------------------
echo Dysk L:
net use L: \\serwer\wspolny %haslo% /user:%uzytk%

goto end2

:end1
echo logowanie przerwane - brak parametrow logowania

:end2
gdzie:
set uzytk=%1   
set haslo=%2

if not ''==%1'' goto mapuj  


echo Podaj login uzytkownika  
set /p uzytk=
echo Podaj haslo uzytkownika
set /p haslo=
=> przypisanie zmiennym parametrów, z którymi został wywołany plik skryptu. 

=> jeżeli jest podana nazwa, to następuje przejście do mapowania dysków

=> awaryjne wywołanie standardowego logowania w przypadku pustej nazwy
 
Instalacja:

Instalacja programu polega na jego wgraniu do dowolnego katalogu na dysku lokalnym komputera, np C:\!_Bat.

C:\!_BAT
    |--- NetLogin.exe       => plik programu
    |--- NetLogin.ini         => plik konfiguracyjny
    |--- login.bat              => skrypt logowania
    |--- licencja.dat          => plik licencji dla użytkowników komercyjnych

Po uruchomieniu programu pojawia się okno logowania:
Naciśnięcie klawisza "Loguj" powoduje wywołanie skryptu logowania zapisanego w pliku podanym w sekcji "ScriptFile" pliku konfiguracyjnego.
Cennik dla użytkowników niekomercyjnych (użytek prywatny, szkoły):
Ilość komputerów Cena netto  Cena brutto
dowolna 0,00 PLN 0,00 PLN
EN