FOX Computer Service - Tworzenie oprogramowania i usługi komputerowe
FOX Computer Service
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020
Historia wersji
Program Dziennik Zdarzeń "e-LogBook"
Program Dziennik Zdarzeń "e-LogBook" umożliwia rejestrowanie zdarzeń dotyczących maszyn na liniach produkcyjnych. Jest on jednocześnie platformą wymiany informacji pomiędzy personelem pracującym na liniach produkcyjnych, a działem utrzymania ruchu w fabryce. W przypadku stwierdzenia przez pracownika linii produkcyjnej problemu z działaniem maszyny, zgłasza on ten problem za pomocą programu e-LogBook do działu utrzymania ruchu. W odpowiedzi dział utrzymania ruchu podejmuje działania mające na celu naprawienie maszyny. Informacja o zakończeniu naprawy również jest wprowadzana do programu z jednoczesnym nadaniem zdarzeniu statusu zakończenia. Jeżeli pracownik linii produkcyjnej stwierdzi ponowne wystąpienie zgłaszanego problemu, może zmienić status uprzednio zgłoszonego i zamkniętego już zdarzenia na otwarte informując tym samym dział utrzymania ruchu. W rezultacie powstaje historia zdarzeń związanych z daną maszyną dająca pogląd o jej stanie technicznym.

Zdarzenia prezentowane są w postaci listy:
Wersja 1.20 z  01.08.2009
Zmiany:
1. Podczas kasowania maszyny (przenoszenia jej do historii) pole "Data kasacji" wypełniane jest aktualną datą.

2. Wprowadzono mechanizm pozwalający na synchronizację maszyn pomiędzy programami EM i e-LogBook.

Wersja 1.10 z  17.05.2009
Zmiany:
1. Rozbudowano program o obsługę procedur napraw maszyn.

Wersja 1.03 z  03.04.2008
Poprawione błędy:

1. Poprawiono procedurę sporządzania archiwum. W przypadku, gdy proces tworzenia archiwum trwał więcej niż 10 sekund, następowało przerwanie tego procesu bez sygnalizacji jego zakończenia.

Wersja 1.02 z  25.02.2008
Zmiany:
1. Rozszerzono listę operatorów z 50 do 100 osób.

2. Podczas dopisywania nowego operatora dodano kontrolę sprawdzającą czy operator o podanym kodzie występuje już na liście operatorów.

3. Wprowadzono mechanizmy ułatwiające wprowadzanie zdarzenia i opisu.

Poprawione błędy:
1. Poprawiono błąd polegający na zawieszaniu się programu podczas sporządzania wydruków, gdy zadeklarowana długość strony w parametrach operatora przekraczała dostępna długość wynikającą z podłączonej do komputera drukarki

Wersja 1.01 z  04.02.2008
WERSJA HANDLOWA PROGRAMU
Podczas rejestracji zgłoszenia, określane są:
- moment wystąpienia, 
- dział produkcji
- maszyna
- krótki opis problemu

Na formularzu zgłoszenia widoczne są inne zdarzenia związane z daną maszyna. Dzięki temu widać, czy dany problem nie został już zgłoszony przez innego pracownika.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie szczegółowych informacji o stwierdzonym problemie. Odbywa się to poprzez listę opisów zdarzeń, która dostępna jest zarówno z poziomu formularza zgłoszenia, jak i listy zgłoszeń.
Formularz opisu zgłoszenia jest wstępnie wypełniony danymi pochodzącymi ze zgłoszenia:
Formularz opisu zgłoszenia jest wstępnie wypełniony danymi pochodzącymi ze zgłoszenia. Poza szczegółowym opisem problemu, podaje się również:
- rodzaj zgłoszenia (awaria, sugestia itp),
- numer zmiany (w układzie dwu- lub trój-zmianowym),
- jednostkę miary i wartość parametru (ważnego dla danej maszyny), przy którym stwierdzono problem

W odpowiedzi, dział utrzymania ruchu wprowadza kolejny opis, świadczący o pojęciu naprawy. Pracownik działu utrzymania ruchu może:
- zakwalifikować maszynę do remontu
- określić procedurę naprawczą (pobrać istniejącą lub stworzyć nową)
- zamknąć zdarzenie.

Zarówno zgłoszenia zdarzeń jaki i ich opisy mają znacznik dotyczący ich zatwierdzenia mający na celu uniemożliwienie zmian we wcześniej wprowadzonych informacjach. Jest to zabezpieczenie przed ewentualnymi modyfikacjami wpisów w celu unikania odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego postępowania.


Dla każdej z maszyn można zdefiniować wiele procedur napraw, które powinny być stosowane podczas wystąpienia określonych problemów, czy błędów zgłaszanych przez maszynę:
Każda procedura naprawcza może być wersjonowana np w przypadku zmiany technologii usuwania awarii. Ma to znaczenie w przypadku poprzednich napraw, które były realizowane w/g starszych procedur.

Dane gromadzone w programie mogą być analizowane w/g wybranych parametrów:
Przykład raportu:
Dane techniczne programu:
- środowisko pracy: MS Windows XP, Vista, 7, 8 (x86 i x64)
- wymagania sprzętowe: takie jak dla w/w systemów operacyjnych
- program wykorzystuje silnik bazy danych Pervasive SQL v 8.x, - 11.x
- program jest w pełni sieciowy, zawiera mechanizmy transakcji
- ilość osób jednocześnie pracujących uzależniona jest jedynie od licencji na system i bazę danych