Historia zmian

Program ewidencji materiałowej i rozliczania produkcji "EM" umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi w firmie

Aktualna wersja 4.11 z 02.02.2016

Historia zmian

Postprzez fcs » 23 kwi 2016, o 15:05

Pełna historia zmian dla wersji utrzymania produkcji (w formacie Microsoft Compiled HTML Help *.chm)
Pełna historia zmian dla wersji rozliczania produkcji (w formacie Microsoft Compiled HTML Help *.chm)


Wersja 4.11 z 02.02.2016
Poprawione błędy:
1. Poprawiono zaokrąglanie wartości pozycji na dokumentach magazynowych.


Wersja 4.10 z 27.01.2016
Poprawione błędy:
1. Poprawiono księgowanie inwentaryzacji


Wersja 4.09 z 13.01.2016
Zmiany:
1. Na formularzu inwentaryzacji przyspieszono sposób odświeżania listy pozycji po wykonaniu czynności edycyjnych.

Poprawione błędy:
1. Na formularzu inwentaryzacji poprawiono dopisywanie nowych pozycji.


Wersja 4.08 z 11.01.2016
Zmiany:
1. Na formularzu kalkulacji materiału do oferty/zlecenia dodano opis wybranej pozycji materiałowej
2. Na formularzu kalkulacji materiału do oferty/zlecenia zmieniono sposób wypełniania jednostki miary.
3. Wprowadzono możliwość edytowania dokumentów magazynowych na nowy rok, przy nie zamkniętym jeszcze roku ubiegłym, przy czym nie można ich księgować przed zamknięciem dotychczasowego roku.

Poprawione błędy:
1. Poprawiono działanie wyszukiwania na listach.
2. Na formularzu kalkulacji materiału do oferty/zlecenia poprawiono wybór materiału.
3. Poprawiono wyszukiwanie zleceń na przełomie starego i nowego roku.


Wersja 4.06 z 06.01.2016
Poprawione błędy:
1. Poprawiono edycję pozycji inwentaryzacji. Dla pozycji ręcznie dopisywanych nie działał wybór materiału z list
2. Poprawiono generowanie list inwentaryzacji w zakresie sortowania w/g kodu materiału (pozycje nie były sortowane).


Wersja 4.05 z 29.12.2015
Zmiany:
1. W edytorze pozycji dokumentu magazynowego dodano przycisk pozwalający na wywołanie kalkulatora jednostki miary dla przyjmowanej lub wydawanej ilości danego materiału.


Wersja 4.04 z 23.12.2015
Zmiany:
1. W edytorze pozycji dokumentu magazynowego dodano przycisk z literą "i" dający możliwość bezpośredniego przeglądania kartoteki materiałowej.
2. W edytorze inwentaryzacji dodano zabezpieczenie przed zmianą ceny, w przypadku gdy edytowana pozycja odnosi do istniejącego stanu.


Wersja 4.03 z 20.12.2015
Zmiany:
1. Zmieniono sposób wstępnego filtrowania danych wyświetlanych na listach.
2. Zmieniono mechanizm obsługi plików pomocy i instrukcji do programu z formatu HLP na format CHM.
3. W miejscach wyboru kontrahenta, materiału i zlecenia, jeżeli znany jest kod kontrahenta, materiału lub zlecenia, można go użyć bez konieczności wywoływania listy.


Wersja 4.02 z 16.12.2015
Zmiany:
1. Wprowadzono dodatkowe kontrole podczas importu danych ze starego systemu

Wersja 4.01 z 14.12.2015
Zmiany:
1. Zmieniono zakres wymuszania filtrów podczas edycji dokumentów magazynowych.


Wersja 4.00 z 13.12.2015
Zmiany:
Główną zmianą wprowadzoną w wersji 4.xx programu jest przejście na bazę danych PostgreSQL. Oznaczało to całkowitą wewnętrzną przebudowę programu, zmianę w podejściu do gromadzenia i przetwarzania danych oraz szereg korzyści dla użytkowników:

1. Brak limitów w dostępie do danych ze strony bazy danych i programu.

2. Zabezpieczenie danych przed przypadkowym uszkodzeniem.

3. Pilnowanie integralności danych na poziomie bazy danych, a nie na poziomie aplikacji.

4. Wprowadzenie możliwości przechowywania informacji w formie elektronicznej (skany dokumentów)

5. Zmienione zostały przeglądarki-listy danych w zakresie wyszukiwania danych i ich sortowania w poszczególnych kolumnach. Obecnie można sortować dane w każdej kolumnie listy, jak również możliwe jest wyszukiwanie danych zarówno w aktywnej kolumnie jak i we wszystkich kolumnach.

6. Zmianie uległ poziom obsługi danych, z poziomu rocznego na wieloletni.

7. Wprowadzono nową analizę sprawdzającą logiczną spójność danych kartotek materiałowych z ich stanami i dokumentami obrotowymi.

8. Sam program od strony obsługi praktycznie nie uległ zmianie, poza dodatkowymi możliwościami wyszukiwania danych na listach oraz nieco innym podejściem do określenia jakie dane mają być wyszukiwane.


Wersja 3.44 z 29.09.2015
Poprawione błędy:
1. Poprawiono problem z księgowaniem składników potrzebnych do kompletacji produktu złożonego.


Wersja 3.43 z 31.07.2015
Zmiany:
1. Do wydruku "Analiza realizacji zleceń" dodano wiersz z danymi kontrahenta składającego zamówienie.
2. W formularzach dotyczących analizy obrotów materiałów rozszerzono listę analizowanych miesięcy o miesiąc 00 odpowiadający Bilansowi Otwarcia w danym roku.
3. Wprowadzono możliwość dodawania załączników do zamówień. Celem tej modyfikacji jest umożliwienie przechowywania korespondencji związanej z realizacją zamówienia, np pamiętanie otrzymanych ofert.

Wersja 3.41 z 05.02.2015
Zmiany:
1. W edytorze inwentaryzacji wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dla edycji pozycji inwentaryzacji. Dodano również możliwość skalowania okna inwentaryzacji.


Wersja 3.39 z 07.01.2015
Zmiany:
1. Lista materiałów wyświetlanych podczas wprowadzania dokumentów rozchodowych jest obecnie filtrowana w celu pominięcia stanów zerowych.
2. Umożliwiono edycję daty dokumentu, dla dokumentów już zaksięgowanych.
3. Zmodyfikowano formularz inwentaryzacji oraz dodano w nim możliwość wyszukiwania materiałów (naciśnięcie alfanumerycznego klawisza uaktywnia okno wyszukiwania). Zmodyfikowano również wydruki inwentaryzacyjne.


Wersja 3.37 z 16.07.2014
Poprawione błędy:
1. Poprawiono pewne błędy występujące podczas wystawiania dokumentów przychodowych, w sytuacji gdy nie była używana opcja auto-stanów.


Wersja 3.36 z 08.07.2014
Poprawione błędy:
1. Poprawiono obsługę pozycji wieloskładnikowych podczas księgowania dokumentu.


Wersja 3.35 z 04.07.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono możliwość kopiowania kodu zlecenia do pozycji dokumentu magazynowego.


Wersja 3.34 z 03.07.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono możliwość ręcznego podawania kodu zlecenia, podczas wprowadzania czasu pracy maszyn (podobnie jak przy pracownikach).


Wersja 3.33 z 30.06.2014
Zmiany:
1. Rozszerzono listę materiałów o kolumnę z informacją o ilości składników danego materiału.
2. Dodano podsumy w analizie pracy pracowników i maszyn.
3. Dla dokumentów rozchodowych wprowadzono możliwości wprowadzania pozycji z otwartym stanem magazynowym, który jest ustalany podczas księgowania.
4. Wprowadzono obsługę pozycji zawierających składniki.
5. Wprowadzono odczyt raportów wagowych w miejsce kwitów wagowych.


Wersja 3.32 z 08.06.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono obsługę towarów złożonych ze składników.
2. Dodana została obsługa czasu pracy maszyn oraz wydruk na zasadach analogicznych jak dla pracowników.
3. Zmieniono formularz dokumentu pod kątem podawania nazwy towarów, zleceń i kontrahenta oraz jego skalowania.
4. Dodano słownik na definicję rodzajów paliw wykorzystywany w maszynach.


Wersja 3.31 z 27.05.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono komunikację z programem wagowym "Masa". W wyniku ważenia program "Masa" generuje kwit wagowy, który następnie importowany jest do ewidencji tworząc dokumenty magazynowe RW, PW, PZ, WZ w zależności od informacji znajdujących się na kwicie wagowym.


Wersja 3.30 z 25.05.2014
Zmiany:
1. Rozszerzono wydruk rozliczenia czasu pracy o informacje dotyczące kosztów pracy.
2. Wprowadzony został mechanizm wyróżniający aktywne pole formularza poprzez ujmowanie go w czerwoną ramkę.


Wersja 3.28 z 23.02.2014
Zmiany:
1. Rozszerzono wydruki: Dokument, Analiza obrotu dla zleceń - analitycznie oraz Analiza obrotu w/g rodzaju dokumentów (analityczna) o informacje dotyczące oznaczenia wewnętrznego dokumentu.


Wersja 3.27 z 16.02.2014
Zmiany:
1. Na formularzu dokumentu PZ dodano pole pozwalające na wprowadzenie informacji o oznaczeniu wewnętrznym dokumentu.
2. Umożliwiono wprowadzanie i księgowanie dokumentów w innych miesiącach niż aktualny.


Wersja 3.26 z 07.01.2014
Zmiany:
1. Wprowadzono obligatoryjność wypełnienia pola "Konto" na kartotece materiałowej.


Wersja 3.25 z 01.01.2014
Poprawione błędy:
1. W wydruku "Analiza obrotów dla zlecenia - syntetycznie" poprawiono analizowanie grupy zleceń.


Wersja 3.24 z 11.11.2013
Zmiany:
1. Dodano do wydruku "Analiza obrotów dla zlecenia - syntetycznie" zestawienie obrotów dla grupy zleceń, które jest również eksportowane do Excel-a.


Wersja 3.23 z 03.11.2013
Zmiany:
1. Wprowadzono obsługę grup kont stanowiących systematykę nadrzędną dla zleceń. Konta przypisane są do kartotek materiałowych i wykorzystywane podczas analizy obrotów dla zleceń w układzie syntetycznym. Konta definiowane są z poziomu menu Systematyka > Słowniki własne > Konta, a następnie wprowadzane do kartotek materiałowych.

2. Utworzony został nowy raport "Analiza obrotów dla zlecenia - syntetycznie" dostępny z poziomu menu wydruków. Dane w raporcie zbierane są w sposób sumaryczny. Po wyjściu z podglądu raportu można dane w nim zawarte zapisać do arkusza Excel-a. Program korzysta ze wzorca arkusza zapisanego w pliku Wzor_ObrZlecSyn.xls, który po wypełnieniu zostaje zapisany w katalogu raportowym użytkownika pod nazwą ObrZlecSyn.xls.

3. Wprowadzono komunikat informujący o błędzie logowania użytkownika w przypadku podania błędnego hasła lub błędnej nazwy użytkownika programu.


Wersja 3.22 z 01.08.2013
Poprawione błędy:
1. Poprawiono błąd związany z kopiowaniem archiwizacji do wskazanego w parametrach systemu katalogu.


Wersja 3.21 z 18.07.2013
Zmiany:
1. Wprowadzono możliwość filtrowania listy zamówień, poprzez akcję "F9 Filtr". W wyniku jej wybrania pojawia się formularz z możliwością określenia parametrów filtrowania listy zamówień.

2. Rozszerzono wydruk listy zamówień (akcja F10 Drukuj) o podsumowanie, na którym podana jest łączna wartość zamówień w poszczególnych walutach. O zawartości wydruku decydują parametry filtra opisanego w punkcie 1.

3. Uporządkowano moduł podglądu wydruku. Wycofane zostały opcje już niewykorzystywane. Na belce z klawiszami szybkiego dostępu, zostały umieszczone opcje związane z zapisem i eksportem wydruku. Uporządkowane zostały ikony. Zmodyfikowane zostało również otwieranie raportów zapisanych na dysku.


Wersja 3.20 z 08.06.2013
Zmiany:
1. Zmieniono wygląd okna głównego programu. Opcje menu najczęściej używane zostały umieszczone na pasku szybkiego dostępu, znajdującym się pod menu głównym. Wydzielona została ramka na informacje o aktywnym magazynie i okresie obrachunkowym.

2. W menu Systematyka dodano opcję Styl pozwalającą na zmianę wyglądu.

3. Zmianie uległ wygląd list przeglądania danych. Wprowadzone zmiany mają również na celu zwiększenie płynności przeglądania danych na tych listach

4. W menu dotyczącym obsługi czytnika kodów kreskowych, dodano opcję zapis słownika materiałów pozwalająca na jego wczytanie do EXCEL-a. Słownik zawiera kolumnę z kodem kreskowym w systemie 39 stosowanym w czytnikach kodów. Do prawidłowego wyświetlenia tej kolumny należy mieć zainstalowaną czcionkę TTF obsługująca CODE 39.

5. Zmieniono układ opcji w menu wydruków. Obecnie są one wyprowadzone o poziom wyżej, dzięki czemu dostęp do nich jest szybszy.

6. Dodano pozycjonowanie list Kontrahentów i Zleceń w/g kodów użytych na formularzu. Jeżeli na formularzu jest określone zlecenie lub kontrahent, to po wywołaniu listy zleceń lub kontrahentów, lista ustawi się na kontrahencie lub zleceniu użytym na formularzu.

7. Wyjście z programu będące rezultatem naciśnięcia klawisza "ESC" jest poprzedzone komunikatem o chęć zakończenia pracy z programem.
fcs
 
Posty: 19
Dołączył(a): 19 wrz 2013, o 18:14

Powrót do Aktualności

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości